GISrael

תנאי השימוש באתר דואל

 

ברוכים הבאים לאתר GIS של חברת מפה - מיפוי ומידע דיגיטלי בע"מ (להלן: "מפה") - http://www.gisrael.co.il/ (להלן: "האתר"). אתר זה הוא בבעלות, בניהול ובשליטה הבלעדי של מחלקת GIS של מפה.

השימוש באתר הוא בכפוף לאמור בתנאי שימוש שלהלן (להלן: "תנאי השימוש").

השימוש באתר הוא ללא תשלום. ייתכן שהשימוש בחלק מהשירותים יצריך קבלת/הזנת שם משתמש וסיסמה, שאותם יבחרו המבקרים באתר בהתאם למפורט בתנאי השימוש להלן.

תנאי השימוש מצויים באתר לנוחות ולעיון מבקרי האתר. מבקרי האתר מופנים מדף הבית של האתר לתנאי השימוש תוך שמפה ממליצה לכל מבקרי האתר לקרוא בעיון את תנאי השימוש טרם קריאת ו/או עשיית שימוש במידע המובא באתר.

למען הסר ספק, עצם הכניסה לאתר ולדפי המידע הכלולים בו מהווה הסכמת המבקר לכל האמור בתנאי השימוש אף אם המבקר כלל לא קרא ו/או לא עיין בתנאי השימוש.

תנאי השימוש המקיפים מצויים באתר למען מבקריו והם מתייחסים לכל האתר על כל המדורים והמידע המצוי בו. למען הסר ספק, תנאי השימוש אינם חלים על אתרים אחרים אף אם באתר היו קישוריות (links) לאתרים אלה.

מפה אינה אחראית למידע המצוי באיזה מהאתרים המקושרים מהאתר באמצעות קישוריות.

 

תוכן האתר

האתר מהווה מקור מידע למי שמתעניין ברכישת המאגר ולמי שרוצה ללמוד יותר אודותיו. באתר GISrael תוכלו למצוא תיאור על מאגר המידע שכולל מידע על הליך הפקת המאגר, השכבות השונות הכלולות במאגר, מפרטים טכניים של המאגר, הישובים הכלולים במאגר ועוד.

באתר GISrael יש מידע שיווקי על המאגר הכולל מוצרים ואפליקציות בהם משולב המאגר, הדילרים המורשים להפצת המאגר, רשימת לקוחות המאגר ועוד.

המידע באתר מובא כמות שהוא (AS IS) ואין אפשרות לערכו להתאימו לכל מבקר בנפרד, למעט המפות המופקות ע"י המבקרים במערכת המיפוי כמפורט להלן.

התוכן המקובץ באתר מובא ברובו ממחלקת ה- GIS של מפה וחלק נוסף הוא ממקורות חיצוניים המספקים את התוכן ו/א המידע לאתר.

באתר טופס עדכון למאגר המידע בו המבקרים מוזמנים להשתמש, כל עדכון המגיע אלינו מתועד ועובר לבדיקת מחלקת השטח שלנו. עם סיום בדיקת השטח מעודכן מאגר המידע במידע החדש.

מפה אינה אחראית בשום מקרה ואופן לאינדקס המצוי באתר המקשר בין מבקרי האתר לאתרי אינטרנט אחרים. מפה תעשה כל שביכולתה על מנת שהקישורים יפנו לאתרים בתחום העניין של האתר. עם זאת, מפה אינה אחראית לשינויים שייעשו באתרים המקושרים או לאתרים שהמידע בהם אינו הולם או פוגע במי מהמבקרים. אם תופנה תשומת לב מפה לכך שמידע או תוכן המצוי באתר או באתר המקושר לאתר אינו הולם או פוגע ברגשות מי מהמבקרים, תבדוק מפה את התלונה ובמידת הצורך תעשה מפה את כל שביכולתה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן ו/או למנוע את הפגיעה.

יודגש, סדר האתרים המופיעים באינדקס הקישורים באתר אינו מעיד על טיבם, על  חשיבותם או על קשר בינם לבין מפה. כמו כן, מפה אינה אחראית לכך שאתרים אלה פעילים, לתוכנם או למהותם, אולם מפה תעשה כל שביכולתה כדי שההפניה לאתרים ותיאורם יהיו מדויקים ככל האפשר.

מפה ואף אחד מעובדיה ו/או מנהליה, לא תהיה אחראית לשום נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למבקר כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים המקושרים, שאליהם הגיע מבקר באתר באמצעות ערוצי המידע ו/או השירותים באתר ובפרט באמצעות מנוע החיפוש ואינדקס הקישורים.

מידע באתר

האתר הוא אתר אינטרנט אינפורמטיבי בלבד לעיון המבקרים. כל המידע המצוי באתר ניתן לשם שירות ואין לראות בו הצעת התקשרות או מידע סופי ועדכני.

המידע באתר מובא כמות שהוא (as is) ואין אפשרות לערכו להתאימו לכל מבקר בנפרד, למעט המפות המופקות ע"י המבקרים במערכת המיפוי כמפורט להלן.

התוכן המקובץ באתר מובא ברובו ממחלקת GIS של מפה וחלק נוסף הוא ממקורות חיצוניים המספקים את התוכן ו/א המידע לאתר.

באתר יש טופס עידכון למאגר המידע שהמבקרים מוזמנים להשתמש בו. כל עידכון המגיע אלינו מתועד ועובר לבדיקת מחלקת השטח שלנו. עם סיום בדיקת השטח מתעדכן מאגר המידע במידע החדש.

מפה אינה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי ו/או במפות המופקות מן האתר.

ניתן יהיה להפיק או להוריד דוגמאות של מפות GIS שונות באמצעות מערכת המיפוי (להלן: "מערכת מיפוי"). השימוש במערכת המיפוי ותוצריה הוא באחריות המשתמש. דוגמאות אלה הן לשם המחשה בלבד ואין להסתמך עליהן ולעשות בהן שום שימוש.

האתר, המפות והמידע הכלול בהם ניתנים בשלב זה ללא תשלום אלא כשירות למבקרים ו/או למשתמשים במידע המצוי באתר ועל אחריותם בלבד. אין שום התחייבות חוזית או אחרת בין האתר לבין המשתמש, ועצם השימוש במערכת המיפוי אינו יוצר שום קשר משפטי כלשהו בין האתר לבין המבקרים ו/או המשתמשים בו.

יודגש, למרות המאמצים והניסיונות לספק מידע מעודכן ועדכני ככל הניתן בכפוף למגבלות ביטחוניות ו/או גיאוגרפיות ו/או כלכליות, המידע הכלול בתוצרי במערכת המיפוי עלול להיות לא מדויק או לא מעודכן, והאתר אינו אחראי לנזקים שעלולים להיגרם למבקרים באתר או למשתמשים או לרכושם כתוצאה מהשימוש במפה שהופקה באתר.

 

חדרי שיחה  

באתר אין חדרי שיחה (chat rooms). מפה אינה אחראית לנעשה בחדרי שיחה, אם קיימים, באתרים המקושרים לאתר באמצעות קישוריות.

קניין רוחני

מפה היא חברה המוציאה לאור ספרים, אטלסים ומפות, היא בעלת מאגר GIS הגדול המפורט והמדויק בישראל והיא בעלת זכויות היוצרים בכל המוצרים, לרבות תוצרי מערכת המיפוי המופקות או מורדות מן האתר. בין היתר מפה היא בעלת זכויות היוצרים בכל הכתבות המתפרסמות באתר בכל המדורים, למעט באתרים המקושרים באמצעות קישוריות.

מפה היא בעלת זכויות היוצרים בעיצוב האתר, בתוכנת האתר, ובכלל זה בכל היישומים, הקודים, הקבצים הגרפיים והטקסטים - התוכנה של מערכת המיפוי, אלא אם מצוין אחרת באתר.

השימוש בחומר והמידע המצוי באתר הם למטרה אישית ופרטית בלבד.

כל העתקה ו/או הפצה ו/או הצגה בפומבי ו/או העברה לצד ג' ו/או כל שימוש אחר הנעשה בחומר המוגן בזכויות יוצרים המצוי באתר בכל צורה ואופן שהוא שלא למטרה פרטית ואישית בלבד, בכלל זה בהדפסה ו/או כקובץ מחשב ו/או בכל אמצעי אחר, מהווה הפרת זכות יוצרים לפי חוק זכות יוצרים 1911 ועבירה על פי פקודת זכות יוצרים 1924.     

למען הסר ספק, כל המפות שמופיעות באתר, כולל מפות שהופקו על-פי נתונים שהוכנסו ע"י המבקר באמצעות מערכת המיפוי, הן רכוש חברת מפה והן מוגנות בזכויות יוצרים.

הגנת הפרטיות

ייתכן שהמבקרים יידרשו למלא את פרטיהם האישים, כגון שמם או כתובת הדואר האלקטרוני שלהם, במטרה ליהנות מחלק מהשירותים באתר. מפה מתחייבת לעשות שימוש במידע זה רק על-פי המותר בחוק.

מפה מתחייבת שלא למסור את הפרטים האישיים של המבקרים לצדדים שלישיים בניגוד לדין.

עם זאת, במידה שחשיפת הפרטים תידרש ע"י גוף ממשלתי הפועל על-פי דין או על-פי צו בית משפט או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים כנגד מפה, תחשוף מפה את הפרטים האישיים שנמסרו ע"י המבקר הרלוונטי תוך שמירה על פרטיותו של המבקר ככל שניתן בנסיבות.

מפה תהיה רשאית מדי פעם לשלוח למבקרים שמסרו את כתובתם האלקטרונית מידע פירסומי, וזאת מבלי לחשוף את פרטי המבקרים לגוף המפרסם.

Cookies

לידיעת המבקרים, ייתכן שמפה תעשה שימוש באתר ב-Cookies  (עוגיות) על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים על עצם השימוש באתר, בערוציו ובמידע המצוי בו. באמצעות הנתונים שייאספו תשפר מפה את האתר ותתאים אותו לצורכי המבקרים.

Cookies הם קובצי טקסט שמפה מציבה בתוך הדפדפן המותקן בדיסק הקשיח של המבקר כדי לעמוד על צורכי המבקר ולשפר את האתר. ה- Cookies לא חושפים שום מידע אישי על המבקר.

המבקר יכול בכל עת למחוק מהדיסק הקשיח את ה-Cookies המצויים בתיקייה: c:windows/cookies או c:windows/Temporary Internet Files.

פרסומות

מפה לא תישא בשום אחריות לתוכן מודעות הפרסומת המתפרסמות באתר וכן למידע המתקבל מגורמים חיצוניים. פירסום באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה, ובמידה שתיעשה עיסקה בין מבקר לבין גוף מפרסם או גוף שמוזכר או מופנים אליו באתר, עיסקה זו תהיה בין הצדדים לעיסקה בלבד וללא שום אחריות או מעורבות של מפה.

אחריות

מבקרי האתר והמשתמשים במערכת המיפוי מקבלים על עצמם את מלוא האחריות והסיכון של שימוש במערכת ובאינטרנט. מפה, עובדיה, מנהליה ו/או ספקי המידע שמצוי באתר או במערכת המיפוי, אינם אחראים בשום אופן, במפורש או במרומז, למידע באתר או למידע שמתקבל באמצעות האתר מגורמים ו/או מאתרי אינטרנט אחרים ו/או מרשת האינטרנט בכלל, להתאמתו למטרות המבקר, לאמינות ו/או לדיוק ו/או לשמישות ו/או לשימוש הנעשה במידע או במפות המופקות במערכת המיפוי.

מפה איננה מתחייבת כלפי המבקרים לזמינות ו/או לתקינות האתר ו/או למערכת המיפוי ו/או לנגישות למידע באתר בכל עת, או לכך שבעת השימוש ייגרמו הפרעות או תקלות באתר, בין אם בגלל מפה ובין אם בגלל גורם אחר.

שינויים באתר והפסקת השירות

מפה רשאית לשנות ו/או לעדכן, להוסיף או לגרוע מהאתר או מהמידע הנמצא בו. מפה רשאית להסיר ו/או להגביל את השימוש ו/או את השירותים באתר או בחלק ממנו לתקופה מוגבלת או לצמיתות לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

מפה רשאית לסגור את האתר לצמיתות ללא שום הודעה מוקדמת.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך הוא בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

 
 
 
 
smallmapa

 
© 2018 GISrael GIS - מאגר המידע הגיאוגרפי המוביל בישראל
תנאי השימוש באתר